Sloydify society

Den 6 maj besökte Lena Ylipää och Pia Jägstrand Collaboratory för få inblick i verksamheten och att prata om kopplingarna de ser mellan makerspace och görandet i den traditionella slöjden och konsten. Lena och Pia arbetar som länskonstkonsulent respektive länshemslöjdskonsulent i Norrbotten och samarbetar i projektet Sloydify society

Här är en kort beskrivning av projektet:
Under perioden 2014-2015 pågår ett samarbetsprojekt mellan länshemslöjdskonsulenterna i de fyra nordligaste länen. Det heter Sloydify society och är ett projekt som undersöker hur Hemslöjden kan arbeta med “samhälls-slöjd”, eller ett hantverksbaserat socialt entreprenörskap. I samband med en stor utställning, Next Level Craft, under kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014, kommer projektet att utveckla nya sätt där hemslöjdare, organiserade genom länens hemslöjdkonsulenter, kan engagera samhällsaktörer i civilsamhället samt en bredare publik. Projektets aktiviteter avser att undersöka hur slöjden som näringsverksamhet kan vara en aktiv del av, eller till och med tjäna, samhället. Inom ramen för projektet utvecklar länshemslöjdskonsulenterna i vart och ett av de fyra länen ett eget case/en egen metod. I Norrbotten är även länets konstkonsulent med i arbetet och genom det har det hela breddats till att omfatta både slöjd och konst. För oss handlar det att själva görandet som finns i både slöjden och konsten är ett verktyg.